Etický kódex

Preambula

Spoločnosť Finportal, a.s. je

• samostatným finančným agentom, oprávneným k poskytovaniu a zabezpečovaniu služieb finančného sprostredkovania na území Slovenskej republiky

• vykonáva svoju činnosť prostredníctvom siete podriadených finančných agentov, ktorých výber podlieha prísnym pravidlám a kritériám

• má záujem pri výkone svojej činnosti uplatňovať vyšší štandard profesijnej etiky a morálnych princípov správania sa v záujme ochrany práv klientov a finančných spotrebiteľov

• má záujem prispievať k stabilite hospodárskej súťaže na finančnom trhu a k zvyšovaniu kvality zdravého konkurenčného prostredia

• má záujem prevziať spoločenskú zodpovednosť a uplatňovať filantropické a sociálne princípy

Uvedomujeme si, že pre prácu finančného sprostredkovateľa sú rozhodujúcou a nedeliteľnou súčasťou práce hodnoty nezávislosti, osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti, vzdelanosti a odbornej starostlivosti o spolupracujúce osoby.

Vydávame tento ETICKÝ KÓDEX, ako kľúčový dokument spoločnosti, ktorý je súborom pravidiel profesijnej etiky a noriem správania sa podriadených finančných agentov, ich zamestnancov a zamestnancov spoločnosti, vykonávajúcich finančné sprostredkovanie (ďalej len „sprostredkovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare). Každý sprostredkovateľ sa musí snažiť vo svojej činnosti o presadenie hodnôt definovaných v tomto kódexe.

Zámerom Etického kódexu je:

a) stanoviť záväzné pravidlá správania sa finančných sprostredkovateľov spoločnosti, tak, aby vykonávali korektnú finančnú sprostredkovateľskú činnosť vo vzťahu k finančným spotrebiteľom a medzi sebou navzájom.

b) informovať klientov a odbornú verejnosť o dobrých mravoch a zásadách práce finančného sprostredkovateľa spoločnosti.

I. Všeobecné zásady správania sa sprostredkovateľa

1. Sprostredkovateľ sa vo svojej činnosti sústavne, trvalo a odborne riadi príslušnými zákonmi a predmetnými vykonávacími predpismi, uzavretými zmluvnými vzťahmi s finančnými inštitúciami a požiadavkami a potrebami svojich klientov.

2. Sprostredkovateľ sa vo svojej činnosti zúčastňuje na hospodárskej súťaži, pričom dbá na právne záväzné pravidlá hospodárskej súťaže a nesmie účasť na súťaži zneužívať.

3. V rámci hospodárskej súťaže sprostredkovateľ vždy koná v súlade s dobrými mravmi tak, aby nespôsobil ujmu iným subjektom trhu nekalou súťažou a zdrží sa akýchkoľvek obchodných praktík, ktorých cieľom je získanie neoprávnenej výhody na úkor iného súťažiteľa na trhu finančného sprostredkovania.

4. Sprostredkovateľ sa zdrží klamlivých, zavádzajúcich a neoverených výrokov o svojej profesii, o rozsahu a charaktere činnosti finančného sprostredkovania.

5. Sprostredkovateľ pri svojej činnosti zachováva obchodné tajomstvo a mlčanlivosť.

6. Sprostredkovateľ sa vo svojej činnosti zdrží konania, ktoré by mohlo narušiť dôveru klientov a finančných inštitúcii, alebo vyvolať nepravdivý obraz o sprostredkovateľskej činnosti alebo o spoločnosti.

7. V prípade, ak sprostredkovateľ nenájde riešenie na odstránenie akéhokoľvek rozporu s iným sprostredkovateľom spoločnosti, hľadajú spoločne riešenie prostredníctvom vedenia spoločnosti.

8. Sprostredkovateľ vynakladá všetko úsilie, aby mal potrebné personálne i materiálne zázemie, ktoré mu umožní rýchlo a kvalitne riešiť potreby a požiadavky klientov.

9. Sprostredkovateľ sa musí neustále vzdelávať a mať aktuálny prehľad o situácii na finančnom trhu, o jednotlivých finančných inštitúciách a ich produktoch.

10. Sprostredkovateľ sa pri výkone činnosti finančného sprostredkovania vždy správa nestranne a profesionálne, vyvaruje sa akémukoľvek ohovárania či zvýhodňovaniu niektorej finančnej inštitúcie.

11. S finančnými inštitúciami udržiava sprostredkovateľ dobré vzťahy spolupráce.

12. Sprostredkovateľ je vo svojom rozhodovaní nezávislý.

13. Sprostredkovateľ sa svojou činnosťou podieľa na vytváraní a udržiavaní zdravého a funkčného finančného trhu.

14. Hlavnými zásadami, ktorými sa finančný sprostredkovateľ riadi vo svojej práci sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, poctivosť, čestnosť, pravdivosť, zodpovednosť a profesionalita.

15. Poslaním finančného sprostredkovateľa je trvalé zlepšovanie podnikateľského prostredia kvalitou práce, ochrana záujmov finančných spotrebiteľov, zvyšovanie finančnej gramotnosti obyvateľstva, budovanie dobrého mena tohto druhu podnikania a vytváranie dôveryhodného prostredia pre poskytovanie finančných služieb klientom.

16. Sprostredkovateľ dbá na svoje dobré meno a dobré meno spoločnosti.

II. Zásady správania sa vo vzťahu ku klientom

1. Pri poskytovaní služieb finančného sprostredkovania je prvoradý záujem klienta.

2. Sprostredkovateľ uplatňuje zdvorilý, korektný a nestranný prístup ku všetkým klientom; záujmy jedného klienta neuprednostňuje nad záujmy klienta iného a dodržiava princíp rovného zaobchádzania so svojimi klientmi a spravodlivého prístupu k nim.

3. Sprostredkovateľ je povinný zastupovať záujmy svojich klientov, spracúvať pre nich optimálne finančného produkty tak z hľadiska ich potrieb a želaní, ako i z hľadiska ponuky finančného trhu.

4. Sprostredkovateľ je povinný poskytovať klientom pravdivé a objektívne rady a vysvetlenia rozličných charakteristík, práv, povinností a ceny finančného produktu, ktoré by podľa jeho názoru a presvedčenia boli adekvátne pre riziká a potreby, ktoré chce klient pokryť, uvedomujúc si, že tieto budú ovplyvňovať jeho rozhodnutie o nakladaní s vlastným majetkom.

5. Sprostredkovateľ nevykonáva tlak na finančné rozhodovanie sa klienta, alebo tlak na rozhodovanie sa pre neho za nápadne nevýhodných podmienok; je povinný poskytnúť mu dostatok informácií a času pre jeho slobodné rozhodnutie sa o využití príslušnej finančnej služby.

6. Sprostredkovateľ požaduje od klienta len tie informácie o jeho osobných údajoch a majetku, ktoré sú potrebné v rozsahu ním požadovanej finančnej služby a ktorých získanie nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi, súčasne sa zdrží ich ďalšieho nežiaduceho šírenia a zachováva dôvernosť komunikácie.

7. Sprostredkovateľ dbá na zachovanie mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa klientov, ktoré sa pri výkone činnosti finančného sprostredkovateľa, dozvie a ktoré podliehajú zákonom vymedzenej ochrane alebo obchodnému tajomstvu, súčasne sa zdrží ich ďalšieho nežiaduceho šírenia a to tak vo svojom pracovnom ako i súkromnom prostredí.

8. Sprostredkovateľ poskytuje zásadne úplné, pravdivé, neskreslené a zrozumiteľné informácie o finančných produktoch a finančných inštitúciách. Sprostredkovateľ nezamlčuje klientovi žiadny písomný dôkaz ani dokumentáciu, ktoré sa týkajú sprostredkovania konkrétneho finančného produktu. Svoje rady a informácie poskytuje sprostredkovateľ len v tých oblastiach, v ktorých je odborne kompetentný.

9. Sprostredkovateľ nedojednáva finančné produkty so špekulatívnymi zámermi.

10. Sprostredkovateľ je zodpovedný za komplexné spracovanie návrhov finančných produktov a programov, za konzultačnú a poradenskú činnosť, za spravovanie už sprostredkovaných obchodov a za súčinnosť pri poistných i škodových udalostiach.

11. Sprostredkovateľ propaguje svoje služby finančného sprostredkovania poskytovaním jasných, zrozumiteľných informácií, bez používania akýchkoľvek zavádzajúcich alebo mylných, či nepravdivých informácií.

III. Dodržiavanie kódexu

1. Súbor pravidiel uvedených v tomto kódexe predstavuje základnú rovinu požiadaviek na výkon finančného sprostredkovania v spoločnosti s tým, že každý sprostredkovateľ môže uplatňovať ešte vyšší štandard.

2. Dodržiavanie kódexu je záväzné pre všetkých sprostredkovateľov. Novo prichádzajúci sprostredkovateľ je povinný prehlásiť, že sa s Etickým kódexom vopred oboznámil a pristupuje k nemu v celom rozsahu.

3. Porušenie Etického kódexu sa považuje za hrubé porušenie povinnosti finančného sprostredkovateľa spoločnosti.

4. Oddelenie compliance je odborným oddelením spoločnosti zodpovedným okrem iného za sledovanie dodržiavania Etického kódexu finančnými sprostredkovateľmi spoločnosti. Oddelenie compliance je súčasne oprávnené riešiť zistenia o porušení etického kódexu sprostredkovateľmi spoločnosti a požadovať od sprostredkovateľov nápravu stavu vecí, či podať predstavenstvu spoločnosti návrh na ukončenie spolupráce so sprostredkovateľom.

5. Pokiaľ sprostredkovateľ organizuje alebo riadi činnosť svojich zamestnancov vykonávajúcich finančné sprostredkovanie, zaväzuje sa uplatňovať Etický kódex aj pri ich činnosti, oboznámiť ich s jeho obsahom, požadovať ich konanie v súlade s jeho znením a sledovať jeho dodržiavanie v praxi.

6. Každý sprostredkovateľ je povinný ohlásiť porušovanie princípov Etického kódexu oddeleniu compliance.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Etický kódex bol schválený predstavenstvom spoločnosti dňa 01.09.2015 a nadobúda účinnosť dňom 01.09.2015.

2. Etický kódex je k dispozícii na webovej stránke Spoločnosti, v sídle Spoločnosti a v obchodných miestach sprostredkovateľov.

3. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie tohto Etického kódexu.